امان د سترګو روغتون کی د قرنیی د پیوند دوهم پړاو

امان د سترګو روغتون کی د قرنیی د پیوند دوهم پړاو

امان د سترګو روغتون د قرنیی د پیوند دوهم پړاو په بریالیتوب سره ترسره کړ.

لکه څنګه چې زموږ هیواد د روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی ، امان سترګو روغتون د پنځه کسانو د قرنیی د پیوند عملیات په بریالیتوب سره په وړیا ډول ترسره کړل. د قرنیی پیوند خورا ګران عملیات ده او د افغانستان د بیوزله خلکو له وس څخه پورته ده. د یادونی وړ ده چه دا پروسه به د الله تعالی په مرسته دوام ومومي. امان د سترګو روغتون د خپلو خلکو چوپړتیا ته متعهد ده.

2 Comments

  • The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

    • popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *