سل پرله پسې پوښتنې او ځوابونه

د خپلو سترګو روغتیا په اړه هوښیار اوسئ!

 ځواب: د امان د سترګو په روغتون کې د لیزرو بیلا بیل ډولونه شتون لرې چی د کمزورې لید د درملنې لپاره د PRK لیزر څخه ګټه اخیستل کیژې کوم چې وروسته د لیزر څخه د سترګو شمیره را کمیږی او یا بیخی لمنځه ځې چی په دې صورت کې بیا د عینکو ګته اخیستنې ته اړتیا نه لیدل کیږی او ناروغ به د نورمال لید خاوند وې.

ځواب:

دسترګو منفی نمرې د لیزر وړ دې خو مثبتې نمرې ډیر کم چانس لرې نو ځکه نه سپارښتل کیږې او د سترګو د نمرې ترڅنګ د سترګو د توپوګرافی او فیتومیترې معاینات اړین دې او ددغو معایناتو پایلې د لیزر په ترسره کولو کې اړین رول لرې.

ځواب: د PRK لیزر د یوې سترګې لګښت ۲۰ او د دواړو سترګو لګښت ۳۰ زره افغانی دی.

ځواب: تورې عینکې د ضرورت او د سترګو د حساسیت پوري تړاو لرې ډیری وخت یوه اونې سپارښتل کیږې.

ځواب: که په سترګو کې د ټاکلی مودې څخه مخکې نښلیدونکی لنز بی څایه شې نو هرومرو دې ډاکتر ته مراجعه وشې ترڅو بیرته په سترګو کې نښلیدونکی لنز څای پرڅای کړې.

ځواب: لینزونه بیلابیل ډولونه لرې خو ترټولو یی ساده ، رنګه او شمېره لرونکی لینزونه ډیره ګټه ترې اخستل کیژي او پیريدونکو د غوښتنو سره سم تیاریدی شې.

ځواب: بلی د درملنې وړ ده خو وروسته د معاینات څخه به داکتر لازمه پریکړه کوې.

ځواب: PRK لیزر د سترګو دنمرې د منځه ولړو او د لید د اصلاح لپاره ترسره کیژې ډیری وخت ناورغ د لیزر څخه وروسته عینکو اړتیا نه لرې خو ځینی په ځینو حالاتو بیاهم عینکو ته اړتیا لیدل کیږې.

ځواب: بلی د درملنې وړ ده خو وروسته د معاینات څخه به داکتر لازمه پریکړه کوې.

ځواب: لینزونه بیلابیل ډولونه لرې خو ترټولو یی ساده ، رنګه او نمره لرونکی لینزونه ډیره ګټه ترې اخستل کیژي او پیريدونکو د غوښتنو سره سم تیاریدی شې.

ځواب: د سترګور کمزوری لید د عنیکو په سپارښتنه، د نښلیدونکو لینزونو په تطبیق ، جراحی او د لیزر په ترسره کولو سره یی درملنه کیږې.

ځواب:

د ښکلا لینزونه شته د ۵۰۰ نه نیولی تر ۲۶۰۰ افغانی بیه لرې.

ځواب: هغه کسان چې سترګې یی نمره ولرې کولی شې چی د نمره لرونکو، رنګه او ساده لینزونوڅخه  ګټه واخلې.

 

ځواب: رنګه لیزونه په ۴ الی ۷ ورځوکې جوړږې او د خاصیت او ډولو له نظر د ګټی اخیستنې موده یی توپیر لری چی د داکټر د هدایت سره باید استمعال شی.

 

ځواب: لینزونو د انقضا ځانګړې موده لرې لکه یوه اونیز لینزونه، یوه میاشتنې او دوماه میاشتنې لینزونه چی د ورځی لخوا په سترګو کې اچول کیژی او د شپې لخوا باید د سترګو
څخه ویستل شې چی په دې موده د لینزونو پاکوالی ته باید ښه پاملرنه وشې او په لوشن باندې پریمنځل شې.

ځواب: که د لینز د تطبیق څخه وروسته که  پورتنی نښې نښانی را منځته شې نو ژر تر ژره دې لینز د سترګو څخه ویستل شې او د سترګو داکتر ته دې مراجعه وشې.

ځواب: نه ضرورت نشته که ناروغ  بسترته ضرورت ولرې دا آسانتیا په روغتون کې شتون لرې.

ځواب: ډیری وخت دا ستونزې عادې بلل کیژې او د سپارښتل شوی درملو په اخیستو سره دا ستونزې له منځه ځي. خو که بیا هم د درملو د خوړولو څخه وروسته دا ډول ستونزې حل نشې نو هرومرو دې د معالج داکټر سره اړیکه ونیول شې.

 

ځواب:

د سترګو پرده د سترګو د لینز مکدریت یا خړوالی ته ویل کیژې چی په درې میتودونو یی درملنه کیژې چې په لاندې ډول دې

 د Phaco لیزرې عملیات، SICS او د ECCE په طریقو سره عملیات ترسره کیژې او د ۸ نه تر ۱۵ زره افغانی پورې لګښت لرې.

.

ځواب: د یوې اونې پورې دې خپل مخ نه مینځې، په هغه اړخ دې نه څملې په کوم چې یی سترګه عملیات شوې وي، خپل سردې نه ټیټه وې، لمونځ دې په اشاره اداکړې، له دوړواو غبار نه دې ځان لرې وساتې او همدا رنګه دروند وزن دې نه پورته کوې.

 

ځواب: نه د دواړه سترګې په یوه وار نه عملیاتیږې.

ځواب: اول ځل د عملیات څخه ۲۴ ساعته وروسته او دوهم ځل یوه اونې وروسته دې داکتر مراجعه کول ضرور د.

ځواب: هو د سترګې کوږوالې د درملنې وړ دې که انکسارې خطاګانو له امله منځته شوې وې د عینکو په مرسته یی درملنه یی کیږې او که د غیر انکسارې خطا ګانو نه له امله را منځنته شوې وې د جراحی عملیات په مرسته یی در ملنه کیږې.

ځواب: د سترګو غیر ارادې رپیدل د پیچکاری په تزریق سره یی درملنه کیږې او ۲۰ زرو افغانیو شاو خوا لګښت لرې.

ځواب: د ماشومانو د سترګو ټنبلې د عینکو په مرسته یی درملنه کیژي اوتر ۷ کلنې پورې یی درملنه شونې ده.

ځواب: د معایناتو له مخې یی درملنه ترسره کیژی خو که به جراحۍ سره د درملنه وړ وې ۱۲ زره افغانی لګښت لرې.

ځواب: که د سترګو کوږوالې د انکساری خطاګانو له امله رامنځته شوي وې د عینکو په مرسته اصلاح کیږې

ځواب: که دسترګو کوږوالې د انکسارې خطاګانو له امله را منځته شوې وې باید تر ۲۰ کلنې پورې د عینکو څخه ګته واخلې ترڅو د سترګو د کوږوالې د سمولو سبب شې او له هغه څخه وروسته که بیاهم د سترګو کوږالی سم شوی نه وې نو باید عملیات ترسره شې. او له هغې وروسته صرف د انکسارې خطاګانو لپاره دې عینکې واخستیل شې.

ځواب:د سترګو کږوالی د عینکو او عملیات په ترسره کولو سره یی درملنه کیږې او عملیات یی ۲۲ نه تر ۳۵ زره افغانیو پوری لګښت لرې.

ځواب: که د سترګو کوږوالې د انکساری خطاګانو له امله رامنځته شوي وې د عینکو په مرسته اصلاح کیږې.

ځواب: که دسترګو کوږوالې د انکسارې خطاګانو له امله را منځته شوې وې باید تر ۲۰ کلنې پورې د عینکو څخه ګته واخلې ترڅو د سترګو د کوږوالې د سمولو سبب شې او له هغه څخه وروسته که بیاهم د سترګو کوږالی سم شوی نه وې نو باید عملیات ترسره شې. او له هغې وروسته صرف د انکسارې خطاګانو لپاره دې عینکې واخستیل شې.

ځواب:د عینکو جوړول په ښیښه او ډول پوری اړه لرې که ښیښه یی موجوده وې په یو ساعت کی جوړیژی او که نوی تر یوی اونی پوری وخت نیسی.

ځواب: نه ځکه تاسی باید لومړی د عینکو فرم د خپل خوښی سره سم خوښ کړی او وروسته به تاسی ته عینکی جوړې شې که د عینکو شمیرو سره د عینکی فرم هم را ولیژی بیا به تاسی عینکی جوړې کړی شې.

ځواب:کله چې د سترګو لید کمزوری شې بیا نو دعینکو څخه باید په دومدارټوګه ګټه واخیستل شې او هر شپږ میاشتې ورووسته دی د سترګو نمره معاینه شي ترڅو ولیدل شې چی د سترګو نمره کی بدلون راغلی دی او کنه.

ځواب: د سترګو د انکساری خطاګانو، یا د سترګو ضعیف والی علت تر اوسه پوری ندی پیژندل شوي او اړوند بدلونونه د د سترګو د ساختمان پورې اړه لرې چی ارثیت په کې رغنده رول لري.

ځواب: د عینکو دجوړولو لګښت د عینکو د فرم او د فرم د برند پوری او همدارنګه د ښيښې د ډول پوری اړه لرې د ۲۰۰ افغانیو نه تر ۸۵۰۰ افغانیو پوری هم د عینکو فرمونه شته. 

ځواب:بلې جوړیدای شې خو عادت کول وسره یو څه ستونزمن دی او وخت نیسی.

ځواب: بلی امان د سترګو روغتون د عینکو په څانګه کی هرډول عینکی ستاسی د سپارښتنی سره سم جوړیژې.

ځواب:مصنوعی سترګه د جوړی سترګی د رنګ مطابق جوړیژې.

ځواب: هغه لیزرونه چې د سترګو د شانتی برخی د پاکوالی لپاره کارول کیژی زموژ په روغتون کی شته او تاسی کولی شی چی د درملنې لپاره راشی.

ځواب: هو کولی شی د PRP لیزر خدمات زموژ په روغتون کې شته او تاسی کولی شې د دغه خدماتو څخه برخمن شی.

ځواب:د امان د سترګو په روغتون کې ټول د سترګو تخصصی خدمات ترسره کیږې او سترګو د داخلی زرقیاتو لګښت د زرقیات د کچي پورې اړه لرې.

ځواب: د قرنیی شلیدل د بیلابیلو عملیاتونو په مرسته یی درملنه کیږې او د ۶۰ نه تر ۹۰ زره افغانیو پوری لګښت لرې.

ځواب: امان د سترګو روغتون د سترګو ټول تخصصې خدمات وړاندې، او د سترګی وینه بهیدنې درملنه د پیچکاری او ویترکتومی جراحی په مرسته یی درملنه کیږې.

ځواب: د ناروغ د حالات پوری اړه لرې ځینی ناروغان په یوځل او ځینی ناروغان په څو ځله تزریق کولو یی درملنه کیږې.

ځواب: که په سترګو کې فلزی ټوټې، کیمیاوی خطر لرنکو مواد یا داسی نور شیان ننوځي نو ژر تر ژره دي د سترګو داکټر ته دی مراجعه وشی ترڅو د سترګې درملنه ترسره او د سترګو د لاتخریب څخه مخنیوی وشې.

ځواب: که چیرې قرینه موجوده وی دغه عملیات ترسره کیدای شې خو د قرینه د نه شتون له امله دغه خدمات نه شو ترسره کولی.

ځواب: امان د سترګو روغتون د سهار ۸ بجو څخه د ماښام تر ۷ بجو پورې له شنبه څخه تر پنجشنبه پوری فعالیت لرې خو عاجله څانګه ۲۴ ساعته فعاله وي د جمعه او عمومی رخصتیو ورځو په شمول.

ځواب: لمړی باید د مریض شکر او لوړ فشارتر نورمال حد پوری کنترول شي وروسته له هغې د ناروغ سترګه عملیاتيږې.

ځواب:د بڼوځوړڼدیدل په شدید و حالاتو کې کولی شې چی د سترګې په پټولو سره لید ته ستونزي جوړی کړی او همدارنګه کولی شې د سترګو ښکلا هم له منځه ویسی چی په داسی حالاتوکی د جراحی په ترسره کول سره یی باید درملنه وشی.

ځواب: که د بڼوځوړڼدیدل لید ته ستونزه را منځته کړی نه وی او ستاسی ظاهری ښکلا یی له منځه وړی نوې نو عملیات یی ضرور نه دی او که چیری بیا هم مریض وغواړې چی عملیات ترسره کړې دغه عملیات د موضوعی بی حسی په تطبیق سره ترسره کیژې او یو ساعت شاخوا وخت نیسی.

ناروغ دې د امکان تر حده پوری تر دو اونیو دی استراحت وکړی او په دی موده کی دی د لینزونونه ګټه نه اخلی، همدارنګه د درانه ورزشی کارونه دی نه کوي اود زخم د مینځلو نه ډډه وکړي. او کله چی د کور څخه د باندی وځې نو لمریزو عینکو نه ګټه واخلي.

ځواب: د بلفاورپلاستی د عملیاتو نتیجه د ۵ الی ۱۰ کاله دوام کوي.

ځواب: د عینکو نه ګټه اخیستل د سترګو د نمری او نژدی لید باندی کومه اغیزه نه لرې او هاند د عملیات تر ورځې پوری کولی شی ناروغ د عینکو څخه ګټه واخلی، خو که ناروغ نښلیدونکو لینزونه ګټه اخلی نو بهتر ده چی د عملیات څخه دی ۴ ورځی مخکی لري کړی او همدارنګه که د RGP لینزونه ګته اخلی نو لازمه ده چی لژ ترلژ دی ۲ الی ۳ اونې مخکې دې د دغو لینزونه ګټه نه اخلې تر څو قرینه خپل شکل او ورته والی خپل کړي.

ځواب: پاکمیتری د قرنیی د ضخامت معلومولو معاینه ده چې دا په ډاګه کوې چي سترګې د لیزر د اجرا کولو وړ ده او کنه، ځکه نو دا معاینات د لیزر د اجرا څخه مخکي اړین دی چی ترسره شې.

ځواب:د PRK لیزری عملیات د موضعی بی حسی په مرسته چي ( ملتحمه او قرنیه ) بی حس کوی ترسره کیږې او ناروغ د درد احساس نه کوې یوازی د لیزر په مرحله کې یوه اندازه د فشار احساس کوې چي د زغملو وړ دی.

ځواب: د امیدواری لمړی درې میاشتو څخه وروسته، په بدن کې د هورموني بدلونونو له امله او په قرنیه او انکساری خطاګانو باندي د دغه حالت اغیزو له امله بهتر ده چی د PRK لیزر د ترسره کولو څخه ډډه وشې.

ځواب:د سترګو د لوړ فشار د درملني بیلابیلی لارې شتون لري چي عبارت دي له ۱: د سترګو قطرې ۲: خوراکي درمل ۳: د لیزر ترسره کول ۴: د جراحی عمل ترسره کول.

ځواب:د سترګو انتانیت یا میکروبی کیدل په هروخت کې رامنځته کیدای شې خو د لیزر د ترسره کولو څخه وروسته تر درې ورځو پورې دا خطر ډیر وي.

ځواب: نه دا کار شونی نه دی د سترګو پرده یوازی د جراحی عملیات په ترسره کولو یی درملنه کیږی.

ځواب: نه دا کار شونی نه دی د سترګو پرده یوازی د جراحی عملیات په ترسره کولو یی درملنه کیږی.