ولې امان د سترګو روغتون غوره کړۍ؟

تاسو عینکوته اړتیا نلرئ ، تاسو ځیرکو سترگو ته اړتیا لرئ

د سترګو د پردو ترټولو معمول او نوې تخنیک دی چې کارول کیژې، دسترګو د پردو عملیاتو د هغه ناروغانو د درملنې لپاره کاریژې چی د سترګو د پردو له امله یی لید کمزوری شوی وې،

موږ له 6700 څخه ډیر د فیکو جراحي ترسره کړې

(PRK) عملیات ( له قرنیه څخه د رڼا ماتوونکو برخو را ایستل) یو ډول ماتیدونکې عملیات دې چې د نږدې لید، لرې لید، او آستیګمات ستونزو دحل لپاره کارول کیږې، ښه خبر دا دی چې د PRK او لاسیک د لیزرونو د عملیاتو پایلې د سترګو د لید د منځه تلو د مخنیوې لپاره دایمې حل لاره ده او له دې لارې د ډیروخلکو د سترګو د لید ستونزه په دایمې ډول حل شوې ده.

امان د سترګو روغتون د PRK له 950 څخه ډیر عملیاتونه کړی دې

Retinal Detachment  د سترګو په ناروغیو کې راځی چې په هغه کې د شبکیې حسی برخه له RPE  څخه جلا کیژې چی نښی یی د لید خرابیدل او د لید د ساحې پروړاندي پرده بللای شو. که عملیات نشی د تل لپاره د ړندیدو احتمال لرې.

امان د سترګو روغتون کې تر 250 ّڅخه ډیر دا ډول عملیاتونه ترسره کړې دې.

C3R له ریبوفلاوین سره د قرنیي د کولاجن انساجو کلکیدل دې. دقرنیی ( د سترګو دمخکینۍ برخې روڼ جوښت ) په داخل کې د کولاجن د فایبرو ترمنځ د عرضي اتصال د ښه والی لپاره ماورابنفش شعاع کارول کیږې. د اتصال د اندازې ډیروالی د قرنیی وړتیا یا کلکوالی ډیر وې چی د keratoconus د ناروغی د پرمختګ مخه نیولای شي.

په دغه روغتون کې د C3R تر 100  ډیر عملیاتونه ترسره شوې دې.

 

C3R له ریبوفلاوین سره د قرنیي د کولاجن انساجو کلکیدل دې. دقرنیی ( د سترګو دمخکینۍ برخې روڼ جوښت ) په داخل کې د کولاجن د فایبرو ترمنځ د عرضي اتصال د ښه والی لپاره ماورابنفش شعاع کارول کیږې. د اتصال د اندازې ډیروالی د قرنیی وړتیا یا کلکوالی ډیر وې چی د keratoconus د ناروغی د پرمختګ مخه نیولای شي.

په دغه روغتون کې د C3R تر 100  ډیر عملیاتونه ترسره شوې دې.