دمجربو ډاکترانو شبکه

له 100 څخه ډیر طبی پرسونل: د سترګو متخصصین، اپتومیترویستان، ریفریکشنیستان، دتخنیکی پالنو ټکنیشنان، نرسان او اداری ټیم.

امان د سترګو په روغتنون تر 100 څخه ډیر طبی پرسونل: د لید متخصصین، اپتومیترویستان، ریفریکشنیستان، دتخنیکی پالنو ټکنیشنان، نرسان او اداری ټیم د لوړو معالجوی خدماتو د وړاندی کولو او پالنې په موخه فعالیت کوې او د ناروغانو هوساینې لپاره ژمن دې.