د مجربو ډاکټرانو شبکه

له 100 څخه ډیر طبې پرسونل: د سترګو متخصصین، اپتومیتریستان، ریفریکشنیستان، دتخنیکې پالنو ټکنیشنان، نرسان او ادارې ټیم.

امان د سترګو روغتون کې د 100 څخه ډیر طبې پرسونل چه پکښې متخصصین، اپتومیتریستان، ریفریکشنیستان، د تخنیکې پالنو ټکنیشنان، نرسان او ادارې ټیم شامل دې ، د لوړو معالجوې خدماتو د وړاندې کولو او پالنې په موخه فعالیت کوې او د ناروغانو هوساینې لپاره ژمن دې.