امان د سترګو روغتون د ستاژ نوې دوره پیل کړه

امان د سترګو روغتون د ستاژ نوې دوره پیل کړه

امان د سترګو روغتون د هیواد ځوانو ډاکټرانو ته د ستاژ نوې دوره پیل کړه. دغه محصلین به د سترګو

امان د سترګو روغتون د سي پي آر ټریننګ دایر کړ

امان د سترګو روغتون د سي پي آر ټریننګ دایر کړ

سي پي آر عبارت د هغه فعالیتونو څخه دی چه د طبی پرسونل لخوا د یوه شخص د زړه د

د انتان مخنیوی او کنترول

د انتان مخنیوی او کنترول

د انتان مخنیوی او کنترول یو عملی تګلاه ده چه د هغی پواسطه د صحی خدمتونو کارکوونکی او مریضان د