کنترول و وقایه از انتان

کنترول و وقایه از انتان

دا کورس معلومات چمتو کوي چې کومې اسانتیاوې باید د رامینځته کیدونکي تنفسي ویروس قضیې ته ځواب ویلو لپاره چمتو شي لکه ناول کورونویرس ، څنګه پیښه پیښ شي کله چې پیښیږي ، او څنګه د IPC اقدامات په سمه توګه پلي کول ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ شتون نلري نور HCW یا نورو […]