له ‍‍پاملرنې مو مننه

د روغتون په اړه هر ډول پوښتنې یا نظر څرګندولو لپاره مهرباني وکړی په آزادانه ډول له موږ سره آړیکه ونیسئ

سیلو سړک ، خوشحال خان مینه ، کابل افغانستان

موږ ومومئ

0202561215 0797300800

یو زنګ ووهه

info@amaneyehospital.af

موږ ته یوه کرښه راکړه

ستا سو تفصیلات

موږ ته خبر راکړئ چې تاسو ته بیرته څنګه ورسیږو