ستا سو تفصیلات

خپل معلومات ولیکۍ ترڅو بیرته تاسو سره اړیکه کی شو.

Contact Form Demo

سیلو سړک ، خوشحال خان مینه ، کابل افغانستان

موږ ومومئ

0202561215 0797300800

یو زنګ ووهه

info@amaneyehospital.af

موږ ته یوه کرښه راکړه