په سترګو کی د شکر ناروغی له وجی د وینی بهیدنې درملنه

په سترګو کی د شکر ناروغی له وجی د وینی بهیدنې درملنه

شکر ناروغې لکه څرنګه چي و وجود نوري برخي زیان منوی له هغو یی یوه هم سترګه ده……………………….

ښه خبرونه

ښه خبرونه

د امان سترګو روغتون د کورنیال لیږد دوهم پړاو په بریالیتوب سره ترسره کړ لکه څنګه چې زموږ هیواد د