امان د سترګو روغتون د ستاژ نوې دوره پیل کړه

امان د سترګو روغتون د ستاژ نوې دوره پیل کړه

امان د سترګو روغتون د هیواد ځوانو ډاکټرانو ته د ستاژ نوې دوره پیل کړه. دغه محصلین به د سترګو

امان د سترګو روغتون د سي پي آر ټریننګ دایر کړ

امان د سترګو روغتون د سي پي آر ټریننګ دایر کړ

سي پي آر عبارت د هغه فعالیتونو څخه دی چه د طبی پرسونل لخوا د یوه شخص د زړه د

امان د سترګو روغتون کی د قرنیی د پیوند دوهم پړاو

امان د سترګو روغتون کی د قرنیی د پیوند دوهم پړاو

امان د سترګو روغتون د قرنیی د پیوند دوهم پړاو په بریالیتوب سره ترسره کړ. لکه څنګه چې زموږ هیواد