د ډایبېټیک ریتینوپیتي

د ډایبېټیک ریتینوپیتي

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې په 2011 کې په کابل

سترګې پټوي

سترګې پټوي

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې په 2011 کې په کابل

ښه خبرونه

ښه خبرونه

د امان سترګو روغتون د کورنیال لیږد دوهم پړاو په بریالیتوب سره ترسره کړ لکه څنګه چې زموږ هیواد د