امبولانس

پارکینګ

د انتظار خونه

د ناروغانو لپاره بستر

24/7 خدمتونه

د ځانګړو ناروغانو څانګه

ټول خدمتونه په یوه ځای کې

24/7 د پیرودونکو خدمتونه