الیکټروکارډیوگرام یا د زړه د ګراف ماشین (ECG)

امان د سترګو روغتون د عملیاتخانی څانګه د ای سی جی ماشین لری چه د عملیات پر مهال د مریض د زړه حرکتونه څاری. 

د انستیزی ماشین

امان د سترګو روغتون د عمومی انستیزی ستندرد ماشین لری چه د اړتیا په صورت کی د هغه پواسطه مریض ته عمومی انستیزی ورکول کیږی.

د حیاتي نښو او اکسیجن د سویی څارنه

د حیاتی نښو او اکسیجن د سویی د معلومولو آله د عملیات پر وخت د مریض د حیاتی نښو او د وینی د اکسیجن سویه معلوموی

د OPD او IPD مجهزی خونی

امان د سترګو روغتون د مریضانو د معاینی لپاره مجهزی خونی لری او د اړتیا په صورت کی د مریض د بسترولو په خاطر د سټنډرډ بسترونو لرونکی ده.

د عینکو اتومات ماشین او په لاس د عینکو جوړول

امان د سترګو روغتون د عینکو جوړولو اتومات ماشین لری او همدارنګه د لاس پواسطه هم عینکی جوړیږی. د مریضانو د سهولت په خاطر عینکی په ډیر کم وخت کی تیاریږی.