زموږ بریاوی په خپله خبرې کوي

امان د سترګو روغتون کی د PRK لیزری عملیات پواسطه د عینکو څخه خلاصون ومومۍ !