0797300800

موږ ته زنګ ووهئ

info@amaneyehospital.af

موږ ته بریښنالیک راکړئ

 د انتاناتو څخه وقایه او مخنیوی

د انتاناتو څخه وقایه او مخنیوی

د انتاناتو وقایه او مخنیوی یو مهمو او اړینو ګامونو څخه شمیرل کیژی چی باید په جدی ټو ګه ورته پاملرنه وشی……………

 مشوره

مشوره