0797300800

موږ ته زنګ ووهئ

info@amaneyehospital.af

موږ ته بریښنالیک راکړئ

 په سترګو کی د شکر ناروغی له وجی د وینی بهیدنې درملنه

په سترګو کی د شکر ناروغی له وجی د وینی بهیدنې درملنه

شکر ناروغې لکه څرنګه چي و وجود نوري برخي زیان منوی له هغو یی یوه هم سترګه ده……………………….

 مشوره

مشوره