0797300800

موږ ته زنګ ووهئ

info@amaneyehospital.af

موږ ته بریښنالیک راکړئ

 د فیکو په مرسته د سترګو د پردی عملیات

د فیکو په مرسته د سترګو د پردی عملیات

 

 

 مشوره

مشوره