په ښوونځیو کې د سترګو د ناروغیو تشخیص او څیړنه

د هغه کمپاین څخه عبارت دی چه په مکتبونو کی د اول ، دوم او دریم صنف او همدارنګه د وړکتون د شاګردانو د لید د درجی د معلومولو لپاره به لاره اچول کیږی ترڅو د مخنیوی کیدونکو مرضونو پر وخت تشخیص وشی او د ماشومانو د سترګو د معیوبیت څخه مخنیوی وشی. امان د سترګو روغتون د اړتیا او امکاناتو په برابریدو دغسی کمپاینونه په لاره اچوی.