په ښوونځیو کې د سترګو د ناروغیو تشخیص او درملنه

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې….