مشوره

-هغو کورنیو ته مشورې ورکول چې د سترګو ارثي ناروغۍ لري

-هغو کورنیو ته مشورې ورکول چې ماشومان یې کمزوری دید او یا هم دید نه لري

-د لاعلاجه ړندوالي محدودیت لرونکو ته د ژوند کولو د طریقې زده کړه