له طبیعي وخت څخه د مخکې زیږیدل شویو ماشومانو د سترګو معاینه

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې……