لابراتواري معاینات

امان د سترګو روغتون مجهز لابراتور لری چه د عملیات نه مخکی معاینی لکه زیړی (HBS, HCV) ، د وینی شکر او غوړ، او نور معاینات په دقیق ډول ترسره کیږی.