عاجل خدمتونه

-د سترګو بیړنۍ پیښې او عملیاتونه ترسره کول

-حرارتي او کیمیاوي سوځیدنی درملنه

– د سترګو د وینې بهېدل او بیړنۍ مغزې سکته درملنه

– د تورو اوبو شدیدې پېښې – او نورو بېړنیو پیښو درملنه