د سترګو عاجل خدمتونه

امان د سترګو روغتون د سترګو د بیړنیو پیښو خدمات په ۲۴ ساعته ډول (د رخصتیو ورځو په ګډون) وړاندی کوی ، د بیلګی په ډول:

– بیړنۍ پیښی او ضربی

– حرارتي او کیمیاوي سوځیدنې

– د سترګو د ویني بهیدل او سکته 

– د تورو اوبو عاجلی پیښې

– نوری بیړنې پیښې