د شکر او د وینی د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د سترګو چک اپ

د شکر او لوړ فشار مرضونه د سترګی دننه د Retina طبقی رګونه متضرره کوی او د وینی بهیدنی ، د دید د خرابوالی او که پر وخت درملنه یی ونشی د ړندیدو سبب ګرځی. نو پدی خاطر د شکر او لوړ فشار مریضان باید ۳-۶ میاشتی بعد خامخا د سترګو د متخصص پواسطه معاینه او تداوی شی.