د یخ پواسطه درملنه

د یخ پواسطه درملنه چه د Cryotherapy پنوم یادیږی د سترګو د ځینو مرضونو په درملنه کی پکار وړل کیږی، لکه:

– د سترګو د تورو اوبو (Glaucoma) درملنه (کله چه د دوا سره نه ښه کیږی)

– د Retinal Breaks او Retinal Detachment درملنه