د نور پواسطه درملنه

د نور پواسطه درملنه

د نور پواسطه د درملنی مهمه بیلګه (Photodynamic Therapy)  ده چه د دید د کموالی ، د سترګو د لیمو او د رټینا د ځینو مرضونو په درملنی کی ورڅخه کار اخیستل کیږی.