د سترګو د معاینی پواسطه د ارثي ، جنیټیکي او سیستمیک ناسمتیاوو معلومول

 1. د سترګو متخصص د سترګو د معاینی پواسطه کولای شی چه ځینی سیستمیک ، ارثی او یا جنتیک اختلالات او مرضونه د سترګی په رټینا کی معلوم کړی. لاندی ځینی هغه بیلګی او مرضونه ذکر کیږی چه د سترګو د معاینی پواسطه معلومیدی شی:

  1. د شکر مرض
  2. د وینی فشار
  3. د زړه ځینی مرضونه
  4. انیوریزم
  5. د وینی د کولسترول زیاتوالی
  6. سکته
  7. ارثی او ځینی نور مرضونه چه د وینی د نری کیدو او خونریزی سبب ګرځی ، لکه:
  • Hemophilia
  • Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
  • Increased breakdown of platelets: Certain autoimmune conditions, such as

  Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  

  • Viruses such as HIV, Hepatitis C, Mumps, Rubella, or the Epstein-Barr virus
  • Carcinomas such as Leukemia and Lymphoma
  • Disorders of the spleen
  • Chronic Liver Disease (CLD)