د سترګو عمومي معاینه

د سترگو عمومی چک اپ د هغو معاینو څخه عبارت ده چه د هغو پواسطه د سترګو روغتیا او ناروغتیا معلومیږی. لکه د سترګو د دید د درجی تعین ، د سترګو د نمری تعین (Refraction) ، د سترګو د داخلی فشار (IOP) معلومول ، د Slit Lamp معاینه او Funduscopy  په کې شامل دی.