د سترګو عمومي معاینه

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی …….