د سترګو تمرینونه او د دید ښه کول

د امان د سترګو متخصصین د سترګو خاص تمرینونه د سترګو د حرکاتو د تقویی، د سترګو د غیرارادی حرکاتو د کنترول او دید د ښه والی په هدف مریضانو ته توصیه کوی. د بیلګی په ډول:

  • Orthoptic exercises for Convergence and Accommodation
  • Pen Push up exercises for improving Convergence Insufficiency
  • Patching for Amblyopia
  • Pendular exercises for Nystagmus