د دولت ، ان جی او ګانو او سفارت خانو د کارکوونکو او د محصلینو د سترګو چک اپ

امان د سترګو روغتون د حکومت ، ان جی او ګانو او سفارتونو کارکوونکو او همدارنګه محصلینو ته د قرارداد په اساس د سترګو د معاینی او درملنی چوپړتیاوی وړاندی کوی. دغه قرارداد لرونکی اشخاصو ته به په خاص ډول په ترجیحی بنیادونو د سترګو د معاینی او درملنی خدمتونه وړاندی کیږی چه د وخت د ضایع کیدو څخه یی مخنیوی وشی.