د دولتي مامورینو، انجوګانو، سفارت خانو او د سترګو چک آپ

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې…..