د سترګو د ساختاری او وظیفوی جوړښت څیړل او کتنه

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې …