د انځور اخیستلو او لیزري وسیلو په مرسته تشخیص

  • OCT معاینات
  • CT او MRI معاینات
  •  انجیوګرافي (FFA)
  • الټراسونوګرافي (A او B حالتونه)
  •  توپوګرافي او پیکمیټري معاینات