د الکټروفیزیولوژي وسیلو په مرسته تشخیص

ERG (الیکټرو ریټینوګرافي)

EOG (الیکټرو اوکولوګرافي)

VEP  معاینات