اوپتیکي درملنه

-د یو، دو، او څو کانوني عینکو سپارښتنه

-د نړۍ له نامتو برنډونو څخه د عینکو سپارښتنه لکه: پولیس، تومي، پورشه، ریبون او داسې نور

-د شیشه یي، پلاستیکي او پولي کاربونات عینکو سپارښتنه

-د خط کیدو ضد، د ریفلکس یا انعکاس ضد او مقاومتي عینکو سپارښتنه

-د لمر ضد عینکو سپارښتنه