له ملټي سپشلیتې وسیلې څخه په ګټه اخیستنې سره د راز راز سیسټمیکو ناروغیو تشخیص

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې ….