شعایي درملنه

-د شعاع په مرسته د لیزیک او پي‌آرکې PRK لیزري عملیات

-د قرنیې اړوندې جراحۍ د ځانګړې شعاع په وسیله C3R/CXL -د یاګ لیزر په مرسته 

-د تورو اوبو یا ګلو کوما جراحي