د غوره درملنې لپاره د سترګو له نامتو پروفیسورانو سره د طبابت د سیسټم په مرسته مشورې ورکول

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې ….