د سترګو د تراخم د ناروغۍ چک او تشخیص

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې …..