د انکساري خطونو او د سترګو د کوږوالي تشخیص

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې…..