دوایي درملنه

امان د سترګو روغتون د درملیز تداوی پخاطر مجهز درملتون لری چه د سترګو سره تړلی هر ډول درمل وړاندی کوی ، د بیلګی په ډول:

  • موضعي درملونه لکه څاڅکی او مرهمونه
  • سیسټمیک درملونه 
  • دسترګی د ګاټی دننه استعمالیدونکی درملونه
  • د سترګو د ګاټی خواوشا لپاره درملونه
  • نور درملونه