جراحي درملنه

امان د سترگو روغتون کی د سترګو عملیاتونه د وړتیا لرونکو متخصصینو پواسطه د پرمختللو وسایلو او ټکنالوژۍ په مرسته په لاس او لیزری ډول ترسره کیږی ، د بیلګی په ډول:  

 • د سترګو د لیمو (بلفروپلاستي) او د ملحقاتو جراحي
 • د سترګو د کوږوالي جراحي
 • د سترګو د ښکلا او ځوانولو جراحی
 • د قرنیی او ملتحمی جراحي
 • د سترګی د پردی یا کترکت عملیات (لیزری او جراحی)
 • د تورو اوبو یا ګلوکوما عملیات (لیزری او جراحی)
 • د شبکیې جراحي
 • د سترګی دننه زرقیات
 • د Sub-tenon زرقیات
 • د سترګو د سرطانونو جراحي
 • Core vitrectomy, SB (Scleral Buckling)
 • Vitro –retinal surgical procedures such as PPV, MP, EL, SOI, SOR, IOFB